​​​On-demand videocursus voor advocaten | TRAILER

Ex-partneralimentatie in de praktijk

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Wat deelnemers zeggen

 

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat

Studiepunten

voor advocaten

Erkenning OVB | 1 punt

OVB-orde-Vlaamse-Balies-Portalus-Video-erkend-opleidingsverstrekker
ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER

U volgt deze cursus op uw eigen tempo. Na afloop zorgen wij voor de registratie van uw studiepunten bij de OVB.

Licentieprijs

Portalus on-demand video korting TIJDELIJKE KORTING
(t.e.m. 30/06/2024)
€109,00 €99,00 + BTW (21%)

Inhoud videocursus pakket:

 • Videocursus in HD - 74 min.
 • Attest permante vorming - 1 studiepunt
 • Praktijkgerichte syllabus
 • Extra documentatie wetgeving, rechtsleer, rechtspraak
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten
 • 12 maanden onbeperkt bekijken

Inhoud van de videocursus

mr. Febian Aps bespreekt de kwestie van ex-partneralimentatie zoals deze zich vaak stelt tussen ex-echtgenoten maar geeft ook aandacht aan de situatie tussen ex-samenwoners, zowel feitelijk -als wettelijk samenwonenden. Deze uiteenzetting is een opfrissing van het thema ex-partneralimentatie met een focus op interessante rechtspraak deskundig toegelicht door mr. Aps.

Docent

mr. Febian Aps  - Advocaat-Bemiddelaar | vrijwillig medewerker Instituut Familie- en Jeugdrecht KU Leuven


Thema's

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • Uitgangspunten
 • Contractuele afspraken binnen kader EOO
 • Uitkering tot levensonderhoud na EOO
 • Toegangscriterium
 • Begrotingsmodaliteiten
 • Modaliteiten
 • Gronden van verval
 • Uitsluiting-en temperingsgronden
 • Procedure
 • Uitkering tot levensonderhoud binnen kader EOT
 • Wijzigbaarheid
 • Procedure
 • Alimentatie en wettelijke samenwoning
 • Alimentatie en feitelijke samenwoning

Over de docent

Febian Aps is Licentiaat Rechten KU Leuven (1990). mr. Aps draagt regelmatig bij aan vooraanstaande publicaties. Hij heeft een jarenlange expertise in familie-, huwelijks- en relatievermogensrecht, erfrecht en bewindvoering en jeugdbeschermingsrecht.

- Sinds 1997 advocaat ingeschreven aan de balie in Leuven en Brussel
- Docent Familierecht aan stageschool van de balie Leuven
- Plaatsvervangend vrederechter in het kanton Haacht
- Lid van de Raad van de Orde van Advocaten Leuven
- Vanaf 1999 vrijwillig medewerker Instituut Familie- en Jeugdrecht KU Leuven
- 1992 tot 1999 deeltijds assistent Rechtsfaculteit KU Leuven, afdeling Familiaal Vermogensrecht 


PUBLICATIES

- F. APS, “Commentaar op art. 1254 e.v. Ger.W.”, in Personen-en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbladig.
- F. APS, "Faillissement. Huwelijksvermogensrechtelijke implicaties", in Gerechtelijk akkoord & faillissement, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, losbl., 60 p.
- F. APS, "De echtscheiding", Handboek van de advocaat-stagiair, Kluwer, jaarlijks.
- E. ALOFS. en F. APS, “De rechtspleging inzake echtscheiding door onderlinge toestemming” in P. SENAEVE (ed.), Handboek Familieprocesrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 677-698.
- F. APS, “Als grenzeloze liefde eindigt in een internationale echtscheiding”, in I. Boone, J. Put, F. Swennen en G. Verschelden (eds.), Liber Amicorum Patrick Senaeve, Antwerpen, Kluwer, 2017, 587-602.
- F. APS , “Het familiaal internationaal privaatrecht (inzake echtelijke moeilijkheden): ‘too much europe’?”, T.Fam. 2015, 93-97.
- F. APS , “De bevoegdheid van en de rechtspleging voor de familierechtbank” in P. SE-NAEVE (ed.), Echtscheiding, voorlopige maatregelen en onderhoudsgelden in de familierechtbank, Antwerpen, Intersentia, 2015, 81-134.
- F. APS , “Evaluatie en toekomstperspectieven van de Echtscheidingswet 2007. Het verhaal van het badwater en het kind ...”, RW 2009-2010, 1754-1770.
- F. APS , “Het recht op nieuwsgierigheid tussen echtgenoten na de Echtscheidingswet van 27 april 2007”, RW 2008-09, 1560-1563.
- F. SWENNEN en F. APS, “De Echtscheidingswet 2007”, R.W. 2007-08, 554-575.

- F. APS , “De rechtspleging en het bewijs inzake echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 101-140.
- F. APS , “De wet van 18 juli 2006: promotie van het gelijkmatig verdeeld verblijf voor kinderen van gescheiden ouders en optimalisering van de uitvoeringsmaatregelen tegen de onwillige ouder(s)”, R.W. 2006-07, afl. 35, 1422-1433.
- F. APS, “Lang leve het nieuwe echtscheidingsrecht! Weg met het bewijs?”, in ALLEMEERSCH, B., LONDERS, P. en SROKA, S. (eds.), Referatenbundel studiedag i.v.m. Bewijsrecht, georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, Gent, Larcier, 2007, 89-122.
- F. APS, “De aanwending van elektronische correspondentie als bewijs inzake echtscheidingsprocedures: een nieuw gegeven?”, E.J.2005, 198-200.
- F. APS, “De toepassing van art. 1278, 2de lid Ger.W. in geval van pluraliteit van echtscheidingsvorderingen”, E.J. 2006, 69-79.
- F. APS , “Algemeen legataris”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H.DERYCKE, Handboek Estate Planning. Vermogensplanning met effect na overlijden: Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 247-250.
- F. APS, “Fideicommis de residuo”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate Planning. Vermogensplanning met effect na overlijden: Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 251-255.
- F. APS , “Erfstelling over de hand”, in A. VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate Planning. Vermogensplanning met effect na overlijden: Erfrecht en testament, Brussel, Larcier, 2005, 257-261.
- F. APS, “De procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling na echtscheiding: een noodzakelijke lijdensweg?”, E.J. 2005, 100-102.
- APS, F. en VANHIMBEEK, V., “Kroniek van het echtscheidingsrecht (1999-2004), R.W. 2004-05, 1121-1132.
- F. APS , "De geldingsduur van (dringende) voorlopige maatregelen na echtscheiding: een stand van zaken", R.W. 2003-04, 622-625
- A. DE WOLF en F. APS, "Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde", E.J. 2004, afl. 4, 54-64
- F. APS , "De procedures inzake voogdij en het hoorrecht van minderjarigen" in De hervorming van het voogdijrecht, P. SENAEVE, J. GERLO en F. LIEVENS (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2002, 253-291
- F. APS en S. MOSSELMANS, "Kan een echtgenoot, zonder de instemming van de andere echtgenoot, een zichtrekening openen indien de bedoelde verrichting gepaard gaat met de aflevering van een kredietkaart?", 
Jura Falc. 2000-2001, 207-227
- F. APS, "De invloed van de feitelijke scheiding van de echtgenoten op het karakter van de huishoudelijke schulden opnieuw onderzocht door het Hof van Cassatie", R.W. 2000-2001, 836-837
- F. APS , "De aanwending van vertrouwelijke briefwisseling in het raam van een echtscheidingsprocedure en procedure van voorlopige maatregelen", R.W. 2000-2001, 813
- F. APS , "Le droit au respect de la vie privée à l'épreuve de l'utilisation d'une correspondance confidentielle dans une procédure en divorce et en ordonnance des mesures provisoires", noot onder Cass. 27 januari 
2000, J.L.M.B. 2000, 1198-1200.
- F. APS, "Het recht op nieuwsgierigheid tussen echtgenoten en de toelaatbaarheid van geluidsmateriaal in het kader van een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten", noot onder Luik 27 oktober 1998, E.J. 2000, 31-34
- F. APS, "Uitbreiding van het begrip overspel tot homoseksuele relaties: een gelukkige tussenkomst van het Hof van Cassatie", noot onder Cass. 17 december 1998, R.W. 1998-1999, 1075-1078
- F. APS , "Kroniek van het echtscheidingsrecht (1994-1998), R.W. 1998-1999, 1403-1412
- F. APS, "Hospitalisatiekosten en kosten van medische verzorging: positie van de schuldeisers van echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel", noot onder Cass. 20 maart 1997, R.W. 1997-1998, 913-915
- F. APS , "Toelaatbaarheid en bewijswaarde van verslagen van een privé-detective in het kader van een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten", noot onder Brussel 29 april 1997,E.J. 1997, 136-140
- F. APS , "De natuurlijke verbintenis als rechtsgrond voor de toekenning van een persoonlijk onderhoudsgeld na beëindiging van de concubinaatsrelatie ?", noot onder Vred. Gent 4 november 1996, R.W. 1997-1998, 266-269
- F. APS , "Het Arbitragehof en het afstammingsrecht. Een beknopt overzicht: opnieuw een stap achteruit?", noot onder Arbitragehof, 6 juni 1996, R.W. 1996-1997, 977-981
- F. APS , "Partnergezag na echtscheiding. Enkele beschouwingen omtrent de juridische mogelijkheid voor de nieuwe partner om enig gezag uit te oefenen t.a.v. het kind van zijn (overleden) uit de echt gescheiden ouder-partner-ouder", Not.Fisc.M. 1997, 1-11 Noot onder Cass. 30 november 1995, R.W. 1996-1
- F. APS , "De vaststelling bij deurwaardersexploot van homosexuele relaties in het kader van een echtscheidingsprocedure", noot onder Rb. Antwerpen 24 november 1994, R.W. 1995-1996, 509-512.
- F. APS , "Bescherming van het recht op naam in het Europees recht", Burgerzaken & Recht (Ned.) 1995, 85-91.
- F. APS , "Creditcards en huwelijksvermogensrecht", R.W. 1994-1995, 1249-1254. 

- F. APS , "Voorlopig bewind over de goederen van een meerderjarige die wegens (geestes)ziekte niet in staat is die te beheren" in Recente evoluties in het burgerlijk recht (1987-1992) Personen- en familierecht. Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS, J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtwetenschappen, 1993, 116-125
- F. APS, "Levensverzekering tussen echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel" in Recente evoluties in het burgerlijk recht (1987-1992). Personen- en familierecht. Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS, J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 112-115
- F. APS , "Het lot van de aandelen op naam in het wettelijk stelsel" in Recente evoluties in het burgerlijk recht (1987-1992). Personen- en familierecht. Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS, J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 107-112
- F. APS , "Beschikkingen tussen echtgenoten in het kader van de Wet van 19 januari 1990" in Recente evoluties in het burgerlijk recht (1987-1992). Personen- en familierecht. Familiaal Vermogensrecht, J. MELLAERTS, J. ROODHOOFT en L. WYNANT (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 105-107

- F. APS , "Aanpassing van de uitkering tussen gewezen echtgenoten en inkomsten- delegatie na E.O.T.", Not.Fisc.M. 1992, 303-309

Meer info - Linkedin profiel

Het concept "videocursus" vind ik een uitstekend idee dat alleen maar voordelen heeft!

 

B.W.Advocaat