​​​On-demand videocursus | TRAILER

Familierecht en familiaal vermogensrecht bij de tijd in 2023

Permanente vorming waar en wanneer het u best past. Volg online op uw eigen ritme vanaf een PC, tablet of smartphone

Inhoud van de videocursus

Maak kennis met de meest uitgebreide online videocursus rond het thema "Familierecht en familiaal vermogensrecht in 2023" in Vlaanderen.

In deze cursus brengen raadsheer Sven Mosselmans (Hof van Cassatie) en meester Annette Van Thienen het familierecht en familiaal vermogensrecht bij de tijd in 2023 aan de hand van een smak recente rechtspraak, voornamelijk van het Hof van Cassatie en de hoven van beroep.

Bij de cursus hoort een zeer uitgebreide syllabus en documentatiemap (1.745 pag. handig ingedeeld per thema) met een selectie van de meest relevante rechterlijke beslissingen, evenals een aantal uitgeschreven kronieken en toelichtingen van de hand van de docenten (172 pag.)

Deze online videocursus wil de deelnemers bovenal praktijkgerichte inzichten bieden. De focus ligt dan ook op dossiers en praktijkvoorbeelden, belicht vanuit het oogpunt van de magistraat én de advocaat.

Docent

Sven Mosselmans (Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).


Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

Sven Mosselmans

 • actuele cassatierechtspraak inzake alimentatie na echtscheiding: basisvoorwaarde van onevenwicht in de respectieve financieel-economische situaties van de ex-echtgenoten – stappenplan bij de begroting van alimentatie ten behoeve van een kandidaat-alimentatiegerechtigde – ijkpunt voor de evaluatie van de inkomsten en mogelijkheden van de ex-echtgenoten – relevantie van de levensstandaard tijdens de huwelijkse samenleving – één-derde-grens aan de zijde van de alimentatieplichtige – beperking in de tijd van de alimentatieplicht – wijziging versus beëindiging van de alimentatie – beëindiging van de alimentatie ingevolge een nieuwe partnerrelatie van de alimentatiegerechtigde – doorwerking van het oordeel van de maatregelenrechter inzake alimentatie tijdens de echtscheiding naar het oordeel van de alimentatierechter na echtscheiding;
 • actuele (cassatie)rechtspraak inzake alimentatie na wettelijke samenwoning: in welke mate kan artikel 1479 OBW dienen als grondslag voor alimentatie tijdens en na wettelijke samenwoning? – in welke mate is een conventionele basis voor alimentatie aangewezen?
 • actuele cassatierechtspraak inzake kinderalimentatie: verwerking van de in artikel 1321, § 1 Ger.W. bedoelde parameters – (homologatie van) akkoorden – buitengewone kindkosten – evaluatie van de middelen, mogelijkheden en lasten van de ouders – taak van de rechter bij die evaluatie? – quid met de onderhoudslasten voor een niet-gemeenschappelijk kind? – kinderalimentatie als voorbehouden schuldvordering;
 • alimentatie ten laste van de vermoedelijke verwekker: gevolgen op het stuk van afstamming;
 • wijziging van een kinderregeling na EOT: onderscheiden criteria wat betreft de financiële regeling en de verblijfsregeling – in welke mate speelt het belang van het kind een rol?
 • retroactiviteit inzake alimentatie: in welke mate geldt het adagium ‘alimentatie laat geen achterstallen’?
 • rechtsplegingsvergoeding inzake alimentatie:
 • partijautonomie – berekening;
 • huwelijksvermogensrecht: eigen of gemeenschappelijke gelden op rekening? - vergoedingsrekeningen - vergoedingsrecht bij gemeenschappelijke lening voor een eigen goed - berekening van de meerwaarde bij vergoedingsrekeningen - gebruik van gemeenschappelijke goederen tijdens de postcommunautaire onverdeeldheid – kosten verbonden aan overname onroerend goed - deelakkoorden
 • lastgeving in familiale context: lastgeving bij gehuwden – taak van de lasthebber – vordering tot rekening en verantwoording - bewijs van de lastgeving – kwijting
 • appellabiliteit van vonnissen met voorafgaande maatregelen: is een vonnis omtrent een betwiste onderzoeksmaatregel of voorlopige maatregel appellabel? – is een vonnis omtrent een betwiste maatregel van inwendige aard appellabel?
 • actuele (cassatie)rechtspraak over het goederenrechtelijk concept ‘onverdeeldheid’: onverdeeldheid tussen de volle en blote eigenaar wat betreft de blote eigendom – in welke mate blijft de zogeheten ‘demembratietheorie’ gelden? – gevolgen in een executiecontext – uitonverdeeldheidtreding versus reserveberekening – gevolgen op procedureel vlak – rechtsmisbruik in geval van verzet tegen een vordering tot uitonverdeeldheidtreding;
 • inbreng in de nalatenschap: samenstelling boedel – inbreng vs. Inkorting – vermoedens schenking op voorschot of buiten deel – inbreng van giften door echtgenoten – vrijstelling van inbreng – stilzwijgende vrijstelling van inbreng – werkelijke wil van de erflater tot vrijstellen van inbreng - is vrijstelling van inbreng in natura mogelijk? - omzetten van een gift op voorschot naar gift buiten deel
 • procedurele knelpunten inzake (gerechtelijke) vereffening-verdeling: gevolgen van het onsplitsbare karakter van het geschil – berusting in het aanwijzingsvonnis – taak van de notaris-vereffenaar aangaande afhankelijke dan wel voorhuwelijkse onverdeeldheden – aanzuigeffect van de gerechtelijke vereffening-verdeling – termijngebonden vorderingen – aanspraken versus bezwaren in een gerechtelijke vereffening-verdeling – boedelbeschrijving als ijkpunt voor de aanspraaktermijn – verzaking van de boedelbeschrijving – concrete berekening van de bezwarentermijn – appellabiliteit van een vonnis inzake de vervanging van de notaris-vereffenaar;
 • voogdij ad hoc in geval van belangentegenstelling tussen ouder en kind in een nalatenschapscontext
 • schenkingen: herroeping schenking wegens ondankbaarheid – vermomde schenking – onrechtstreekse schenking – schenking aandelen
 • vereisten authentiek testament: getuigen bij een authentiek testament - is conversie van een nietig authentiek testament naar een internationaal testament nog mogelijk? - dictee
 • actuele cassatierechtspraak inzake het eigenhandige testament: in welke mate kan een computertestament dienen? – inbewaringgeving van een eigenhandig testament bij de notaris – is conversie van een nietig internationaal testament naar een eigenhandig testament mogelijk? – blijft een (niet-herroepen) testament gelden ingeval de oorzaak ervan is vervallen?

Over de docenten

Sven Mosselmans – Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2020: Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven
 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven
 • 2014-2020: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

Annette Van Thienen - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • behaalde in 2019 het getuigschrift beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken en strafzaken.
 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier

Meer info - Linkedin profiel